FOLKESKOLEN -  Medlemsblad for Danmarks Lærerforening

 

FOLKESKOLEN
Medlemsblad for Danmarks Lærerforening
17.Dec.1908 - Nr.51 – 25.Aarg.
Redaktion: N.P.L.Kjærgaard og Rasmus Rasmussen

 

Vildbjerg ny Skole

Naar man ser denne smukke Skolebygning og derefter lader Tankerne gaa tilbage til de gamle, straatækte Skolehuse, faar man et udmærket Indtryk af Skolens Udvikling her i Landet, en udvikling, der vidner om et stort Fremskridt i vort Folk. Det er en Udvikling, der har arbejdet sig frem gennem Menneskealdere, den er ikke foregaaet i Spring med pludselige Omvæltninger, men jævnt og roligt har den sat sine stærke Spor i Folkelivet.

Vi meddeler efter ”Herning Dagblad” nogle oplysninger om tidligere og nuværende Skoleforhold i Vildbjerg Sogn: I 1884 blev Lærer Hatt, nu i Holbæk, kaldet til Lærer i Vildbjerg, men med forpligtelse til i sommerhalvåret også at undervise i Rødding Biskole. Det varede dog kun nogle faa Aar, før Vildbjerg Skole havde udviklet sig saaledes, at den ikke alene krævede en Lærer helt, men at ogsaa en Lærerinde maatte ansættes samtidig med, at Skolen blev delt i 4 klasser. Denne Ordning vedvarede, indtil Klasserne i 1905 blev saa store paa Grund af Gaardenes Udstykning, Mosernes Opdyrkning og Byens Vækst, at en Forøgelse af Lærerkræfterne var nødvendig. Foreløbig antoges en Lærerinde, der underviste i et lejet Lokale i Missionshuset indtil 1907, da der blev kaldet Andenlærer, hvorefter Skolen fik 6 fremadskridende Klasser.

Det var nu nødvendigt at bygge en ny Skole, da der manglede et klasseværelse og Bolig til en Lærer. Den gamle Skole laa centralt, men paa en forholdsvis dyr Plads, som man helst ønskede solgt, for derefter at opføre en ny Skolebygning paa en billigere Grund. En saadan var ikke vanskelig at finde, men af Hensyn til de yderst boende i Skoledistriktet, fik Skolen ikke en saa god Beliggenhed, som den kunde have faaet, Dette er imidlertid ogsaa omtrent det eneste, der er at indvende mod den ny Skolebygning.

Sogneraadet og Skolekommissionen var enige i, at Omordningen skulde betyde Fremskridt med Hensyn til Undervisningen, og at der skulde bygges saaledes, at der var tilstrækkelig Plads for en længere Tid. Ud fra denne Betragtning er den hele Plan lagt, og Skolen, der er en enestaaende Landsbyskolebygning, bygget.

Arkitekt Gullev, Herning, har udarbejdet Tegningerne og ladet Bygningens Opførelse. Facaden, der er 54 Alen lang og vender mod øst, er bygget med megen Smag. Buer, Piller og Fremspring danner et harmonisk Hele.

I Stueetagen er der 6 lyse, rummelige Klasseværelser, 4 mod Øst og 2 mod Vest. Fra Midtergangen Fører er bred Trappe op til 1.sal, hvor der er Bolig for 2 gifte Lærere og 2 Lærerinder. Skolebygningens Indre er holdt i grønne og røde Farver. I Kælderen er Bolig for en Pedel, Spisestue for Børnene, Sløjdlokale, Vaskerum, Badeværelse, Viktualierum, Tørverum og Varmeapparat, idet hele Bygningen – fra Kælder til Kvist – Centralvarme.

Bag ved Skolebygningen er der en Legeplads paa ca. 3500 kv.Al. Ved Nordsiden af Legepladsen ligger Gymnastiksalen, der er 30 Al.lang og 12 Al.bred. Der er omklædningsværelser, Balkon m.m. Selve Salen er 22 Al.lang og 11 Al.bred. Foran og omkring Bygningerne samt Legepladsen, der er indhegnet med stakit, skal der anlægges Have. Skolen har i alt kostet 54.000 kr.

Medlemsblad for Danmark Lærerforening.jpg (1,7 MB)